• Voor 20:30 uur besteld morgen in huis
  • Gratis verzending
  • Alle producten op voorraad

Algemene voorwaarden

Op al onze verkopen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN LEISURE MANAGEMENT SOLUTIONS B.V.

Inschrijfnummer K.v.K. voor Den Haag: 27316183

 

Artikel 1  -   Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van koop en verkoop alsmede alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden van Leisure Management Solutions B.V., gevestigd te Oegstgeest, al dan niet gesloten via de website www.garderobe.nl. of andere toekomstige website(s) van Leisure Management Solutions B.V., hierna te noemen “LMS B.V”.

2. De koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.

3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.

4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

5. Onder “de website” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de in lid 1 van dit artikel vermelde en bedoelde website(s) van LMS B.V.

6. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door LMS B.V. krachtens een overeenkomst tot verkoop te leveren garderoberekken, ticketautomaten, ticketrollen, nummers, kleerhangers en de daarbij behorende c.q. aanverwante zaken.

7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen.

9. Indien LMS B.V. deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. LMS B.V. hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

10. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen vast te stellen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

Artikel 2  -  Offertes en aanbiedingen, prijzen, totstandkoming overeenkomsten

1. Alle offertes en aanbiedingen van LMS B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien de zaken waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn.

2. LMS B.V. kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3. De in een offerte, aanbieding of op de website vermelde prijzen zijn exclusief BTW , heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Per artikel wordt duidelijk melding gemaakt van het hiervoor geldende BTW-bedrag alsmede van de eventuele kosten.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht LMS B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

5. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor LMS B.V. (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijswijzigingen bij de door LMS B.V. ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de grondstoffen, is LMS B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

6. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan LMS B.V. heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag LMS B.V. er vanuit gaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.

7. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door LMS B.V. gedane aanbieding of offerte heeft aanvaard.

8. Indien de wederpartij via de website een order plaatst, is LMS B.V. eerst aan deze order gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. Een en ander geldt, tenzij op de website anders wordt vermeld.

9. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, is LMS B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij LMS B.V. uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen instemt.

10. Mondelinge afspraken, aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden LMS B.V. eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

 

Artikel 3  -  Koop op afstand, zichttermijn

1. Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 46a boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Indien sprake is van een koop op afstand, geldt een zichttermijn van 14 dagen. De zichttermijn houdt in dat de consument het recht heeft de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken te ontbinden. De consument is niet gehouden voor deze ontbinding een reden op te geven.

3. Ontbinding van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk door schriftelijke mededeling hiervan aan LMS B.V.

4. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst dienen de zaken in de originele verpakking en voor rekening en risico van de consument aan LMS B.V. retour gezonden te worden.

5. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst worden de door de consument reeds gedane betalingen (exclusief door de consument gemaakte verzendkosten), door LMS B.V. binnen 30 dagen na ontbinding aan de consument gerestitueerd.

6. LMS B.V. heeft het recht retour gezonden zaken te weigeren dan wel slechts een deel van eventueel reeds ontvangen betalingen te restitueren, indien de zaken zich niet bevinden in de originele verpakking en/of de zaken beschadigd zijn.

7. LMS B.V. stelt de consument na ontvangst van de retour gezonden zaken per omgaande in kennis van een eventuele weigering van deze zaken dan wel het slechts gedeeltelijk restitueren van reeds ontvangen betalingen.

 

Artikel 4  -  (Op)leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij LMS B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. LMS B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

2. Bij overeenkomsten met consumenten worden de bestelde zaken uiterlijk 30 dagen na de order geleverd. Wanneer levering binnen deze termijn onmogelijk is, stelt LMS B.V. de consument hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. De consument heeft dan de mogelijkheid om binnen 1 week na deze mededeling eventuele vooruitbetalingen terug te vorderen. Ingeval de consument van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal LMS B.V. het reeds door de consument betaalde bedrag binnen 30 dagen nadat de consument hierom heeft verzocht aan hem terug betalen.

3. Indien LMS B.V. gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig aan LMS B.V. ter beschikking heeft gesteld.

4. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Bij het verrichten van werkzaamheden op locatie van de wederpartij wordt onder het moment van levering verstaan: het moment waarop deze zaken feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij.

5. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door LMS B.V. te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. LMS B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending c.q. het transport.

6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt voor risico van LMS B.V., maar voor rekening van de consument.

7. Levering geschiedt af bedrijf van LMS B.V.. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is LMS B.V. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij en is de wederpartij gehouden LMS B.V. binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de zaken alsnog te leveren.

8. Indien de wederpartij na verloop van de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichting tot afname te voldoen, is hij per direct in verzuim. LMS B.V. heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen. Een en ander zonder dat hieruit voor LMS B.V. een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.

9. LMS B.V. heeft het recht bepaalde leveringen c.q. werkzaamheden te laten verrichten door derden.

10. LMS B.V. is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

11. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan LMS B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

12. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal LMS B.V. met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. LMS B.V. zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen en de overeengekomen (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft LMS B.V. in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden en/of leveringen.

13. LMS B.V. kan een verzoek van de wederpartij tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden en/of te leveren zaken.

 

Artikel 5  -  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op ontbinding binnen de zichttermijn zoals bepaald in artikel 3 van deze algemene voorwaarden.

2. LMS B.V. is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij: a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan; b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

3. Voorts is LMS B.V. bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten danwel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien: a. de wederpartij de verplichtingen uit de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; b. na het sluiten van de overeenkomst LMS B.V. kennis heeft genomen van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen; c. de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; d. door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van LMS B.V. kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment reeds gemaakte kosten direct opeisbaar en is LMS B.V. gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. LMS B.V. is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode te maken c.q. gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode reeds gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening te brengen.

5. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, is LMS B.V. gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van LMS B.V. te vergoeden.

6. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is de wederpartij gehouden de schade die LMS B.V. door de ontbinding heeft geleden, aan LMS B.V. te vergoeden.

7. Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen alle door LMS B.V. gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief gederfde winst, bij de wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel 6  -  Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of LMS B.V., is LMS B.V. gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht aan de zijde van LMS B.V. wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van LMS B.V., van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van LMS B.V.

3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van LMS B.V. en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. , door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen alsmede internetstoringen of stroomstoringen waardoor de website niet c.q. niet volledig beschikbaar is.

4. LMS B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover LMS B.V. ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is LMS B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 7  -  Betaling en incassokosten

1. LMS B.V. is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.

2. Betaling dient te geschieden conform de op de website aangegeven wijze. Betaling op andere wijzen is slechts toegestaan indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3A. Indien is overeengekomen dat betaling plaats zal vinden nadat LMS B.V aan de wederpartij een factuur heeft verzonden, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door LMS B.V. aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door LMS B.V. aangegeven. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt. LMS B.V. is gerechtigd om periodiek te factureren.

3B. Indien de klant betaald met Credit Card zal het totaal te betalen bedrag direct afgeschreven worden van de kaart van de kaarthouder. 

4. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente zal cumulatief worden berekend over de hoofdsom vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

5. Indien na aanmaning door LMS B.V. betaling alsnog uitblijft, is LMS B.V. bovendien gerechtigd bij de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.

6. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door LMS B.V. ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7. LMS B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. LMS B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

8. De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan LMS B.V. verschuldigde. Dit geldt niet voor overeenkomsten met de consument.

9. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is LMS B.V. gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft LMS B.V. eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

 

Artikel 8  -  Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door LMS B.V. in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van LMS B.V. totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met LMS B.V. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door LMS B.V. geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.

3. De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens LMS B.V. heeft voldaan, zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van LMS B.V. te bewaren.

4. De wederpartij is verplicht LMS B.V. direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

5. De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal LMS B.V. op haar eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is LMS B.V. gerechtigd tot deze penningen. De wederpartij verplicht zich bij voorbaat jegens LMS B.V. om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader noodzakelijk mocht (blijken) te zijn.

6. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of LMS B.V. een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan LMS B.V. c.q. door LMS B.V. aan te wijzen derden het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van LMS B.V. op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

 

Artikel 9  -  Klachten en garanties

1. De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die hieraan gesteld mogen worden. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan LMS B.V. te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond na ontdekking, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan LMS B.V. te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat LMS B.V. in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan LMS B.V. is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden c.q. worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.

3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. Dit geldt niet voor de consument.

4. De wederpartij blijft in geval van klachten gehouden tot afname en betaling van de bestelde zaken.

5. De wederpartij dient LMS B.V. in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan LMS B.V. te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaak noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat LMS B.V. ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.

6. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door LMS B.V. te bepalen wijze en in de originele verpakking.

7. Ingeval van een terechte klacht, zal LMS B.V. kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaak c.q. het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de zaken c.q. de werkzaamheden. Een en ander ter keuze van LMS B.V.. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan LMS B.V. te retourneren en de eigendom daarover aan LMS B.V. te verschaffen, tenzij LMS B.V. uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaalt.

8. De door LMS B.V. te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of de zaken voldoen aan de voorwaarden die daaraan ter plaatse gesteld worden. LMS B.V. kan in dat geval andere (garantie)voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken en/of de uit te voeren werkzaamheden.

9. De in het vorige lid genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij partijen uitdrukkelijke schriftelijk anders zijn overeengekomen.

10. Indien het een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd en door de producent een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

11. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het gebrek: a. is ontstaan als gevolg van c.q. voortvloeit uit onoordeelkundig, verkeerd of oneigenlijk gebruik dan wel onjuiste opslag en/of niet, niet tijdig of onjuist onderhoud door of namens de wederpartij; b. is ontstaan doordat, zonder schriftelijke toestemming van LMS B.V., de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, of indien de zaken werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze; c. is ontstaan door fouten en/of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan LMS B.V. verstrekte gegevens; d. is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar LMS B.V. geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

12. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

 

Artikel 10  -   Aansprakelijkheid

1. Buiten de door LMS B.V. gegeven garanties aanvaardt LMS B.V. geen enkele aansprakelijkheid. Indien LMS B.V. wel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is LMS B.V. slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van LMS B.V. voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

4. Indien LMS B.V. aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van LMS B.V. te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van LMS B.V. niet uitkeert of de schade niet onder een door LMS B.V. gesloten verzekering valt, is de aansprakelijkheid van LMS B.V. beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. De wederpartij dient LMS B.V. uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken. In afwijking hiervan geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

6. LMS B.V. is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door de wederpartij of in opdracht van de wederpartij door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

7. LMS B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat LMS B.V. is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van LMS B.V. of haar leidinggevend personeel op directieniveau.

 

Artikel 11  -  Vrijwaring

1. De wederpartij vrijwaart LMS B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan LMS B.V. toerekenbaar is.

2. Indien LMS B.V. desalniettemin door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden LMS B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven, dan is LMS B.V. zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van LMS B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 12  -   Intellectuele eigendom

1. LMS B.V. is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door LMS B.V. in het kader van de overeenkomst geleverde zaken. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan LMS B.V. voorbehouden.

3. LMS B.V. heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 13  -  Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de overeenkomst betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van LMS B.V. is bevoegd van geschillen kennis te nemen, zij het dat LMS B.V. altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.

3. De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan LMS B.V.. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat LMS B.V. schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.

4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is LMS B.V. gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar haar keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is. 5. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 14  -  Vindplaats voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Den Haag.

2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan en zal prevaleren boven eventuele vertalingen.